joomla statistics

Društvo je začelo delovati decembra 1997 kot sekcija za Downov sindrom pri društvu Sožitje Ljubljana. To sobivanje je bilo uspešno, a sčasoma smo spoznali, da bi kot samostojno društvo lahko svoje poslanstvo in delo  opravljali učinkoviteje. Zato se je Sekcija v letu 2013 najprej priključila že obstoječemu Slovenskemu društvu za Downov sindrom (ki je bilo sicer povsem neaktivno), še istega leta pa so člani/ce na letnem občnem zboru sprejeli nov statut in v njem društvo poimenovali tako, kakor se danes imenuje – Društvo Downov sindrom Slovenije.

Kot invalidsko društvo, ki deluje v javnem interesu, prejema  DDSS  del sredstev za izvajanje svojih programov  po razpisu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Od samega začetka delovanja so bili napori društva   usmerjeni na tiste probleme, s katerimi so se srečevale zlasti mlade družine, ki so imele otroka z DS: zgodnja obravnava; gibalna spodbuda in učna pomoč; informativni in razbremenilni seminarji za družine ob koncu tedna; skupine staršev za samopomoč.

 Drugo področje delovanja se je nanašalo na  informiranje in ozaveščanje javnosti. Ko je sekcija leta 1997 začela v delom je bila v slovenščini   na voljo le ena publikacija z naslovom »Mongolizem« -to je bilo za tisti čas ne le povsem nezadostno, temveč povsem zastarelo čtivo, ki je odražalo stanje na tem področju izpred približno 30 let. Sekcija je zato začela z izdajanjem strokovne in poljudne literature, najprej tudi s podporo Zveze Sožitje, nato pa samostojno  – do danes sta sekcija in društvo izdali več kot dvajset naslovov strokovne in poljudne literature. Da bi razširili znanje o DS med starši in strokovnjaki  sta najprej sekcija in kasneje društvo vsako leto pripravili strokovni posvet o enem izmed odprtih vprašanj o življenju z DS   in ob njem izdali ustrezen zbornik prispevkov. Tako obstaja danes osem takih zbornikov, na nekaterih posvetih pa smo uporabili kot gradivo strokovno publikacijo, ki jo je društvo založila in izdalo. Društvo je spodbudilo tudi Zavod RS za šolstvo, da je založil tiskanje in distribucijo učnih pripomočkov za otroke z DS – slikovno gradivo za kartice za zgodnji razvoj govora (prevod in adaptacija iz nemščine) in zelo kvaliteten vodnik o DS za starše in strokovnjake (prevod iz angleščine).

V zvezi z  delovanjem na področju ozaveščanja javnosti velja tudi poudariti, da je društvo skušalo splošno javnost informirati o DS na različne načine. Sekcija je 1998 pipravil prvi koncert, ki ga je prenašala RTV SLO, kasneje pa je bilo izvedenih več podobnih koncertov. Pri nekaterih je društvo sodelovalo z društvom Planet 47 – društvo za Downov sindrom, pri zadnjem ( 2017) pa z Zvezo Sonček in Zvezo Sožitjem.

Odkar je Generalna skupščina pred devetimi leti 21.3. simbolično proglasila za Svetovni dan DS  - DS je posebnost 21 para kromosomov , ki ima  en dodatni kromosom – je društvo vsako leto z različnimi akcijami – zapisi v  medijih, stojnica v mestu, razstava fotografij in drugo – opozarjalo družbo na obstoj ljudi z DS in na njihove probleme. Ob tem velja poudariti, da je bilo stališče društva vselej, da so ljudje z DS glasniki vseh ljudi z motnjo v duševnem razvoju, ker so njihova najštevilčnejša in najbolj prepoznavna skupina.

Od ustanovitve društva se društvo lahko povezuje s sorodnimi društvi iz tujine. Tako se je društvo včlanilo v Evropsko združenje DS in v DS International (svetovno združenje). Zlasti članstvo v prvi organizaciji je za društvo koristno, saj je skupaj  s predstavniki drugih društev sodelovalo v raziskavi  Erasmus + o zdravi prehrani ljudi z DS, uspešno pa je bilo tudi na novem projektu o alternativnih oblikah zaposlitve/dela, ki se bo v kratkem začel. V letu 2015 je DDSS za program zgodnje obravnave prejel tudi sredstva na razpisu Norveškega finančnega mehanizma. 

 

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član