joomla statistics

Programi so tiste dejavnosti, ki jih društvo izvaja  kontinuirano in so namenjeni različnim skupinam uporabnikov – otrokom v predšolski starosti, šoloobveznim otrokom, najstnikom in mlajšim odraslim, odraslim in članom družin vseh teh skupin. Programi  društva se izvajajo v okviru dveh širših programov: Vseživljenjskega učenja in Opolnomočenja družin, ki ju sofinancira Fundacija za invalidske in humanitarne  organizacije.

Programi vseživljenjskega učenja

Ohranjanje znanj

V okviru programa vseživljenjskega učenja in ohranjanja znanj društvo v Ljubljani organizira srečanja, namenjena mladostnikom in odraslim osebam z DS. Srečanja potekajo dvakrat mesečno in so vsebinsko pestro zastavljena. Srečanja so razdeljena na delo v učilnici, kjer se ohranjajo znanja in spretnosti šolskega značaja in delu na terenu, katerih namen je prenos znanja v vsakdan in osmišljanje pridobljenih veščin, spretnosti in znanj.

Učna spodbuda

Program učne pomoči za šoloobvezne  otroke društvo DSS izvaja v  Ljubljani, Kranju, Novem mestu in na Ptuju. Obravnave potekajo dvakrat mesečno. Program učne spodbude  omogoča podporo osebam z DS na šibkih področjih in pri težavah, s katerimi se soočajo tekom šolanja.

Učna spodbuda vključuje dva programa:  učno pomoč in gibalno spodbudo.

V učno pomoč se vključujejo učenci z Downovim sindromom, ki obiskujejo OŠ s prilagojenim programom in delajo po programu z nižjim izobrazbenim standardom in po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v starosti od 7 do 26 let.

V programu gibalna spodbuda otroci  urijo vse osnovne motorične sposobnosti (moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo.., ter funkcionalno sposobnost-vzdržljivost). Poleg tega se učijo osnovnih elementov gimnastike, športnih iger, plesa, rolanja in drugih športnih dejavnosti.

Tabor za najstnike

Doživljajski tabor za najstnike pripravlja društvo od leta 2013. Namen tabora je, da se najstniki z DS spoznajo z načinom življenja v naravi; izkusijo življenje v skupini vrstnikov pod šotori; spoznajo okolje, v katerem tabor poteka; se seznanijo z naravo v okolici tabora. Poleg tega udeleženci/ke tabora v medsebojnih odnosih utrjujejo določene vrednote, kot so smisel za skupno, tovarištvo, pomoč drugemu in druge.

Tabor organizira društvo skupaj z društvom Mali princ, katerega sodelavci/ke so posebej pripravljene za delo z mladimi s posebnimi potrebami.  Tabor poteka na mirni lokaciji ob reki Kolpi v bližini Metlike (Želebej ob Kolpi).

Programi za opolnomočenje družin in njihovih članov

Zgodnja obravnava

Program zgodnje obravnave (ZO) je eden  izmed zelo pomembnih programov društva. Starši otrok z DS potrebujejo namreč podporo takoj od rojstva otroka dalje. Program je namenjen družinam z majhnim otrokom z DS (od rojstva dalje)  do 7.leta starosti otroka. Društvo je leta 2014/2015 priprravilo obsežen program profesionalnega usposabljanja za izvajalke/ce programa, prav tako je sodelovalo z Izobraževalnim centrom PIKA Centra Janeza Levca v Ljubljani pri pripravi posveta januarja 2018 in pripravi gradiva »Družine in rutine«, ki posebej obravnava sodobne načine izvajanja ZO.

Program se izvaja v Ljubljani, Mariboru, Kranju, na Ptuju in v Novem mestu. Vsak udeleženi v programu je upravičen do dveh srečanj  mesečno. V okviru zgodnje obravnave so se na različnih enotah izvajale sledeče obravnave: v Ljubljani specialno- pedagoške obravnave, na Ptuju: nevro fizio terapevtske obravnave, logopedske obravnave; v Kranju specialno pedagoške obravnave in obravnave gibalne spodbude; v Mariboru fizioterapija.

Program zgodnje obravnave vključuje tudi srečanja staršev in družin otrok vključenih v ZO. V Ljubljani so enkrat mesečno potekala druženja staršev otrok z DS, z namenom medsebojne podpore, poglobljenega pogovora ter izmenjavi lastnih izkušenj o življenju z otrokom z DS.

Izobraževalni seminarji za družine, ki imajo otroka z DS

Seminarji za družine so preskušena oblika podpore vsej družini, ki ima otroka z DS. Njihov namen je dvojen – po eni strani posredujemo na njih staršem  novo znanje o posebej izbranih vprašanjih, ki so zanje zanimiva; po drugi predstavljajo obliko razbremenitve za družine, saj jih društvo pripravlja praviloma na lokaciji, kjer je zagotovljeno kopanje ali kakšna druga sprostitvena aktivnost. Seminarji so hkrati tudi priložnost za izmenjavo izkušenj udeležencev in na ta način tudi oblika skupin staršev za samopomoč.

V času seminarja zagotavljamo varstvo in aktivnosti tako za otroke z DS kot za njihove sorojence, če so na seminarju prisotni.

Predavanja obsegajo teme, ki so za starše zanimive, nanašajo pa se na različna  vprašanja, s katerimi se starš otroka z DS srečuje, npr. razvoj govora pri otroku z DS; obvladovanje vedenja otroka z DS; šolanje ; zdravstveni problemi; pravna problematika in podobno.

Društvo organizira letno tri seminarje : za družine z otrokom v predšolski starosti; za tiste, ki imajo šoloobveznega otroka in za tiste družine, katerih  otrok je že odrasel.

Enodnevne delavnice

Za družine pripravlja društvo tudi enodnevne delavnice, kjer se obravnava ena tema, ki je za starše aktualna; v tem času je za otroke, ki so tudi navzoči, zagotovljeno varstvo in aktivnosti.

Predavanja

Društvo prireja tudi občasna predavanja za starše, pa tudi predavanja, namenjena strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki ali odraslimi z DS. Predavanja so tako v Ljubljani kot v drugih krajih.

Skupine staršev za samopomoč

Društvo podpira skupine staršev, ki se organizirajo kot oblika skupin za samopomoč. Take skupine so delovale oziroma delujejo v Mariboru in v Ljubljani. Na njih sodelujejo tudi starši, ki prihajajo iz okolice teh krajev.

Prostočasne aktivnosti

Društvo občasno organizira tudi prostočasne, zlasti športne aktivnosti. Tako sodeluje pri tečaju plavanja  v Velenju; izvedlo je tečaj plavanja v Ljubljani.

V pripravi je izvedba tečaja  likovne vzgoje, kjer se je društvo povezalo s Pionirskim domom v Ljubljani, ker želi, da bi se člani društva z DS vključevali v prostočasne dejavnosti, organizirane za otroke in mladostnike.

Strokovni posveti

Ko je društvo začelo z delom, je bilo specializiranega znanja o Downovem sindromu in o ljudeh z DS v Sloveniji zelo malo. Obstajala je samo ena publikacija, ki je bila že ob izidu zastarela. Društvo si je zato zadalo nalogo, da poveča informacije o življenju z Downovim sindromom in je zato začelo pripravljati strokovne posvete o tej široki temi. Doslej je pripravilo 10 enodnevnih posvetov, nekatere med njimi tudi z mednarodno udeležbo. Na teh posvetih so bile, med drugim, obravnavane naslednje teme: zgodnja obravnava; usmerjanje otrok z DS; spodbujanje razvoja govora z metodo »s kretnjo podprte komunikacije«; šolanje otrok z DS; sodelovanje med strokovnjaki in starši; spodbujanje pozitivnega vedenja pri otrocih z DS; možnosti dela  ljudi z DS; družine in rutine  in druge.

Ob vsakem posvetu je društvo izdalo tudi zbornik na posvetu predstavljenih poročil.

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član